Category Archives: پایگاه داده

Xampp زمپ

اول از همه اگر بخواهیم لوکال هاست را به طور…

Read more

پایگاه داده بزرگ چیست؟ تعریف پایگاه داده بزرگ همیشه در…

Read more

در علوم کامپیوتر نگاشت شی-رابطه‌ای یا Object-relational mapping (ORM) یک…

Read more

امروزه بیشتر شرکت‌ها از یک پایگاه داده برای اتوماسیون‌کردن سیستم‌های

Read more

4/4